Aktiviteterna
Lexby är en del av Partille som är en förstad till Göteborg. Partillebos slogan lyder “bo på landet mitt i stan” och vi skulle vilja säga att det är just vad vi gör. Lexby by, med jordbruk, skog och öppet landskap ligger endast en kilometer från centrum. Det är en värdefull by med dess odlingslandskap, miljö och höga kulturvärde. Säveåns dalgång genomkorsar kommunen och tillsammans med de anslutande mindre bäckdalarna så lämnas bördiga åkermarker. Här kan man enkelt hitta spår från våra förfäder och deras boskap.

I byn finns flertalet äldre byggnader och naturliga betesmarker. Man kan hitta spår från forntiden och en hel rad med andra kulturspår som till exempel stenmurar, fägator, äldre träd, vägnät, terrasseringar och odlingsrösen. Som mest fanns det sjutton gårdar i hela byn. Trots att många hus är rivna och landskapet förändrats så kan man tydligt se var vissa legat. När laga skifte ägde rum i Lexby år 1841 så drogs gränser som än idag är tydligt utmärkta.

Levande Lexby
"Levande Lexby" är ett avslutat EU-projekt som drevs i samarbete mellan Partille hembygdsförening, Partille kommun, Partillebo, Lexby ridklubb, Lexby gård med flera. Projektet handlade om att bevara och utveckla en storstadsnära landsbygd. Efter avslutat projekt arbetar vi vidare i samma anda.


Kulturstigen
"Kulturstigen" är ett avslutat EU-projekt. Stigen är nu utmärkt med gula små skyltar med loggan som visar en gammal plog-åder. Det finns bänkar utsatta längs med stigen och även informationstavlor. Det är en medelsvår vandring. Bra skor behövs. Arbetet med stigar i området fortsätter med ideella krafter. Större översiktskartor håller på att tas fram med hjälp av kommunen.


Mat för alla
"Mat för alla" är ett avslutat EU-projekt. Nu har det bildats en odlarförening i byn som fortsätter detta arbete.
Minnesmärke - Jordkällare
I Lexby finns flera jordkällare bevarade. Dessa användes som matförvaring innan kylskåpet uppfanns. De är delvis täckta av jord vilket skapar en isolerande miljö inuti. Under sommartid håller jordkällare en lägre temperatur och vintertid så håller de frosten ute.


Minnesmärke - Smedja
I byn finns en gammal smedja som nyligen rustats upp. Smedjan var en viktig byggnad för att exempelvis kunna tillverka och laga verktyg och sko hästar.


Minnesmärke - Pustesten
Förr i tiden när man vandrade mellan Lexby och Gunnilse med tung packning så fanns det ett visst stenblock man satte sig på efter en lång och tung uppförsbacke genom skogen. Detta stenblock fick namnet “Pustestenen”, det var där man fick hämta andan.

Minnesmärke - Ormagodshålan
Ormagodshålan ligger i en sydsluttning, enligt en sagesman var detta en plats där man kastade i mynt. Förr kunde man skymta ett hål, men idag är det igenvuxet och man ser inte så tydligt vad det är. Det är ingen som vet helt säkert men börjar man gräva så finner man kanske skatter från mer än hundra år tillbaka i tiden.

Minnesmärke - Röse
Det finns tre rösen i byn, de ligger ungefär hundra meter över havet allihop. Rösena är gravar från bronsåldern. Från det ena röset har man utsikt över Säveåns dalgång som under bronsåldern var en grund havsvik.


Minnesmärke - Fägator och stengärdesgårdar
Man kan urskilja brukningsvägar och fägator från kartor redan 1767 och därefter se hur de har förändrats. Många har försvunnit helt men visst finns det en eller annan kvar. I dessa gator ledde bönderna sina boskap till betesmarkerna. Fägatorna ledde även till skogen där korna fick beta. Stengärdesgårdarna var till för att hålla djuren borta från de åkrar som det var odlat på.

Orienteringstavlor
Nu finns det tre orienteringstavlor uppsatta - en vid fårhusen, en vid gärdet vid Lexbydalsvägen och en tavla vid Nygårdsvägen.© 2021 Lexby Gård  |  Gamla Lexbyvägen 9, 433 31 Partille  |  0705 44 66 97